april 2014

Beauty as you are – om vikten av sunda ideal i branschen – föreläsning Felicia Margineanu

Ni är varmt välkomna att lyssna på mig på måndagen den 28r april klockan 15:30-15:50 på So Stockholm i Kungsträdgården. ANMÄLAN görs nedan och det är gratis

ANMÄL DIG HÄR
http://stockholmbeautyweek.se/program/

afw
”Felicia Margineanu är inspiratören och entreprenören som sedan tidig tonår vågat ifrågasätta sig själv och sin omvärld. Felicia fann sig själv bakom kameran efter att hon hoppade av sin passion för tennisen då hon blev så pass mobbad för sin vikt som tonåring. Som ung kvinna i den mansdominerade fotovärlden har Felicia fått stå emot både fördomar, motstånd och har förstått hur hon som fotograf kan ta ett ansvar mot dem skeva ideal och normer som finns idag. Idag driver 21-åringen sina företag där hon kombinerar fotografi och socialt entreprenörskap med sin fotoverksamhet OhSnap Sweden för tjejer i åldern 7-21 år där hon har FRYSHUSET och Reach for Change Sweden som partners.

Kom och lyssna på Felicias inspirerande historia om hur hon vågat lyssna till sig själv och sina drömmar och är idag en av dem yngsta kvinnliga entreprenörerna att räkna med!”

HISTORY IS MADE! Reach For Change Sweden

10294490_10152358088571063_3398574980682201092_n

Wow! Idag va en historisk dag för mig och i min karriär, men framförallt för fotoverksamheten OhSnap! Sweden!!! Idag signade vi med Reach For Change Sweden och jag är så tacksam för detta och för alla er som tror på mig och stöttat mig genom alla år. Idag var som ett kvitto på allt jag gjort, kämpat för och tror på att det faktiskt är något riktigt bra och värdefullt. Jag ansökte första gången till Reach For Change 2011 med en vision om en verksamhet för unga tjejer där man jobbade med aktörskap och viktiga frågor som tex; skönetsideal, normer, media och skönhetsindustrin. Jag kommer från den bakgrunden där jag fotograferat professionellt sedan 14 års ålder. Jag startade mitt företag som 18 åring och har levt på det sedan dess som fotograf. För mig har det handlat om att våga ta möjligheterna och chanserna, att våga lyssna till mig själv och det jag tror på. Det som gör mig lycklig. Varför ska jag gå i en skola, jobba från 9-5 och ingå i hamsterhjulet om det inte är JAG!

Året var 2010 och vi hade ett val i Sverige. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och jag var inte alls särskilt nöjd. Jag var 17 då och kunde inte rösta, men jag kände så starkt för att göra något. Vad som helst för att visa mitt missnöje, men också att jag tror på ett bättre Sverige. För mig har det alltid varit viktigt att se till det positiva och ha fokuset på det istället för att ex; tycka synd om sig själv eller göra sig till något typ av offer. Det är inte lätt, men det är något jag jobbar på än idag och också det som jag grundar i allt jag gör. Jag valde att starta ett event på Facebook där jag uppmuntrade folk att möta mig på Sergels Torg i Stockholm dagen efter för att visa att vi just tror; På ett bättre Sverige. Inom loppet av 12 timmar stod vi 10 000 personer på Sergels Torg och hejade och såg ett enat Sverige. Den dagen ändrade mitt liv då det sociala entreprenörskapet skakade om min värld och jag insåg mer vart mitt hjärta förde mig. Det var just ungdomsfrågor, socialt engagemang, aktörskap och att en person faktiskt kan göra skillnad.

 

Jag försvann från fotografin i nästan ett år och mådde extremt dåligt. Allt jag varit och någonsin trodde jag skulle bli var inte längre en självklarhet. Fotograf var det som alla kände igen mig för och som jag var duktig på… Att inte hålla i en kamera på flera månader skrämde verkligen mig. Men en dag slog det mig. VARFÖR ska jag leva och tro att jag bara ska göra EN sak i mitt liv? Att jag bara kan vara EN sak. Vad skulle hända om jag kombinerade fotografi och min drivkraft för sociala frågor… Så föddes OhSnap! Sweden.

OhSnapSwedenlogg

”OhSnap! Sweden erbjuder tjejer mellan 7-21 år en fysisk plats för självkreation. Genom fotoverksamhet, coachning och aktörskap så får tjejerna gratis under 4 månader lära sig att fota, använda vår lokal, utrustning, få utbildning i fotografi, retuschering och ställa ut sina bilder i slutet av projektet. Målet är att denna breda utbildning ska ge tjejerna verktyg till att ta tillbaka makten över deras egna liv och att konkret visa hur tjejerna ser på individens subjektivitet framför en objektifiering. Tjejerna blir ambassadörer för OhSnap! Sweden utan förpliktelser. Efter 4 månader får tjejerna ett fint CV och diplom att de är utbildade hos oss i fotografi och metod i samhällspåverkan.

 

Jag ansökte med OhSnap! Sweden till Reach For Change igen 2013. Jag blev uttagen till top 25 av 700 sökande och blev tillsagd att återkomma med ett TEAM och en första pilot grupp. Sen den dagen i höstas har jag jobbat för just detta och idag står jag med mitt team bestående av min partner Martina Anktowiak som är metodutvecklare och projektledare, Sofia Lindman – ung entreprenör och koordinator samt av två unga tjejer som studerar fotografi på gymnasiet som är våra första ambassadörer och kommer utbilda inom fotografi tillsammans med mig. Första piloten dras igång nu under JUNI 2014 med en grupp av 15 tjejer i Stockholm.

 

Och idag satt vi på huvudkontoret för att skriva på ett avtal med Reach For Change där vi nu ingår i deras LAB projekt i ett år framöver där vi får mentorskap, marknadsföring, expertishjälp och det här är just den möjligheten som sociala entreprenörer drömmer om! I allt jag gjort dem senaste månaderna är bara för att det ska leda oss till dem, och nu står vi här redo än någonsin för att LEVERERA och FÖRÄNDRA!

1456098_10152071069126063_1208059230_nHär stod jag i höstas efter att årets Change Leaders blev utvalda, jag var där för att supporta och heja på! Jag tog denna bild för att vinka av hejdå, vi ses snart igen. Nästa år är det vi som ska stå på denna scen! Att våga drömma och medvetet jobba utifrån den visionen visar ytterligare hur mäktigt det är med att ha klara mål och tillåta sig själv att drömma och framförallt,  VÅGA!

TACKSAM.

 

______________________________

Wow! Today is a historic day for me and my career , but especially for my photo business OhSnap! Sweden ! Today we signed with Reach For Change Sweden and I am so grateful for this and for all you who believe in me and supported me through the years. Today was like a receipt for everything I’ve done , fought for and believed in. I applied the first time to Reach For Change in 2011 with a vision of an organization for young girls where they worked with important issues such ; beauty ideal, norms , media and within the beauty industry . I come from that background where I photographed professionally since age 14. I started my business as a 18 year old and have made a living from it ever since as a photographer. For me it was all about taking opportunities and chances , to dare to listen to myself and what I believe in and do what makes me happy.Why should I attend a school , work from 9-5 and included in the hamster wheel if it is not ME!? I refused to.

The year was 2010 and we had an election in Sweden . The Swdishdemocrats entered the parliament and I was not particularly happy . I was 17 then and could not vote , but I felt so strongly about doing something. Anything to show my displeasure , but also because I believe in a better Sweden . For me it has always been important to make sure the positive and have the focus on it instead of feeling sorry for myselfor make myself into a kind of victim. I chose to start an event on Facebook where I encouraged people to meet me at Sergels Torg in Stockholm the following day to show that we believe in a better Sweden without a xhenophobian party in the parliament. In 12 hours we were 10, 000 people on Sergelstorg and cheered and saw a united Sweden. That day changed my life when social entrepreneurship rocked my world and I realized more where my heart led me . It was just youth questions, social commitment and that one person can actually make a difference.

I disappeared from the photography for almost a year and was feeling extremely bad. All I have been and ever thought I would become was no longer given. Photographer was what everyone knew me for and that I was good at … Not to hold a camera for several months really scared me . But one day it hit me. WHY do I live and think I should just do ONE thing in my life? That I can only be ONE thing?! What would happen if I combined photography and my drive for social issues … And so OhSnap ! Sweden was born.

” OhSnap! Sweden offers girls between 7-21 years a physical place for self creation. Through photography activity , coaching and activities the girls get free for 4 months to learn to shoot, use our premises , equipment, receive training in photography, retouching and exhibit their pictures at the end of the project. Our goal is that this broad education will give the girls tools to take back power over their own lives and to show concretely how the girls look at the individual’s subjectivity in front of an objectification . The girls become ambassadors for OhSnap! Sweden without obligation. After four months the girls get a nice CV and diplomas that they are trained with us for photography and method in social impact. ”

I applied with OhSnap! Sweden to Reach For Change back in 2013. , I was drafted to the top 25 of the 700 applicants and was told to come back with a TEAM and a first pilot group . Since that day, I’ve worked for just that and today I stand with my team consisting of my partner Martina Anktowiak – method developer and project manager , Sofia Lindman – young entrepreneur and co-ordinator and two young girls who are studying photography in high school who are our first ambassadors and will train in photography with me. First pilot strats now in June 2014 with a group of 15 girls in Stockholm.

And today, we sat in the main office to sign an agreement with Reach For Change where we are now part of their LAB project for one year where we get mentorship, marketingadvices and PR, expert help and this is exactly the opportunity that social entrepreneurs dream about!

I stood here last fall after that 2013 year’s Change Leaders were chosen , I was there to support and to cheer on! I took this picture to wave goodbye and that I´ll see you soon again – remember my face 😉 Dare to dream and consciously work from that vision that you have! This shows further how powerful it is to have clear goals and allow yourself to dream and most importantly, DARE TO DREAM!
1456098_10152071069126063_1208059230_n
THANKFUL.

Tacksam. Thankful.

Jag tror aldrig jag har haft en sådan energi som jag har idag. En kombination av lycka, acceptans, fokus och kärlek. Att kunna släppa taget om det förflutna och förstå att det inte är en verklighet idag, och att det bara är jag och ingen annan som är skaparen av min verklighet, illusion och drömmar, att leva i nuet och vara i total medveten närvaro och uppskatta livet i minsta detalj. Jag ser, hör, känner och kan nästan känna smaken av det fantastiska i livet… jag är Här och Nu.

Tacksam.

1502511_10152343527426063_2945129584941723999_n

__________________________________________________________________________________

I do not think I’ve had such an energy that I have today. A combination of happiness, acceptance, focus and love. Being able to let go of the past and understand that it´s not a reality today, and it’s just me and no one else who is the creator of my reality, illusion and dreams. Living in the present and be in total mindfulness and appreciate life in the smallest detail. I see, hear, feel and can almost taste the beauty of life … I’m Here and Now.

Thankful.

Föreläsning och Workshop: ”Att våga säga NEJ!”

Föreläsning och Workshop: ”Att våga säga NEJ!”

Vi lever i en vardag och ett samhälle där vi ständigt stöter på förutbestämda könsroller och stereotyper. Grupptryck, snedvridna tankar om sex och förhållanden. Helt enkelt situationer där vi förväntas ta ställning.
Målet med denna föreläsning och workshop är att få ungdomarna att själva tänka efter och skapa den miljö de själva vill ha. Att få ungdomar att själva ta ställning till vilken miljö de vill ha på sin skola men också i sitt liv. Vi diskuterar könsroller och stereotyper, men också vikten av att våga vara ärlig mot sig själv och faktiskt våga gå sin väg. Att våga vara sig själv.

Max Bergander och Felicia Margineanu är två personer som brinner för ungdomar och att ge dem rätt verktyg och vägledning för att må bra som individer men också bli en mer engagerad deltagare i vardagen.
phphhwnto1385080_10151933883081063_1237413258_n
Max Bergander är elitfotbollsspelaren som släppte diktsamlingen ”På andra sidan oss” om sin separation till sin dotters mamma. En enormt ärlig och naken bok som fick en rejält medial uppmärksamhet med insitt i TV4 Nyhetsmorgon, ”En bok – en författare” i SVT, en rad föräldramagasin, BRIS egen tidning (vilket han prydde omslaget på) samt inte minst föreläsningar i skolor om vikten av att våga känna och vara ärlig mot sig själv.

Boken blev dessutom kurslitteratur i årskurs 9 på Mariaskolan på Södermalm.

Felicia Margineanu är inspiratören och entreprenören som sedan tidig tonår vågat ifrågasätta sig själv och sin omvärld. Som 13 åring hoppade hon av sin stora passion tennisen p.g.a. vad andra tyckte och tänkte om henne. Felicia fann sig själv igen bakom kameran och fotografin visade sig bli hennes yrke. Idag driver 21-åringen sina tre företag som fotograf, föreläsare och konsult. Felicia har också haft modet att stå för vad hon tycker då hon som 17-åring anordnade en demonstration mot rasism vid förra valet. Över 10 000 personer samlades på Sergels Torg, det var ett bevis för henne själv och andra att man oavsett ålder och rösträtt kan göra en skillnad.

En inspirationsdag för att väcka tankar, helt utan pekpinnar och rätt och fel. En dag för ungdomarnas skull.

För mer information och bokningar vänligen kontakta;
Felicia Margineanu
0708 53 11 18
Felicia@FeliciaMargineanu.com

eller

Max Bergander
maxbergander@gmail.com

Ekerös Ungdomsmässa

Inspirationsföreläsning idag på Ekeröungdomsmässa! Endofrinerna går redan igång, jag är tacksam för alla dessa fantastiska möjligheter livet ger mig att få möta både unga och vuxna och tillsammans göra en påverkan, förändran och förbättran för våra egna liv, andras och i samhället.

Jag kommer att dela med mig av en väldigt personlig historia om en liten osäker flicka som blev så pass påverkad av vad andra tyckte och tänkte om henne att hon hoppade av sin stora passion i livet, hur kameran blev en ny bästa vän där hon fann sig själv igen. Att finna styrkan hos sig själv och ta medvetna beslut om att välja väg, antingen klagar man och tycker synd om sig själv eller så väljer man att göra sitt bästa och göra det som faktiskt får en att må bra.

Kommer också att lyfta upp något mycket viktigt, valåret. Nämna demonstrationen som jag som 17-åring anordnade, wow kan ni förstå, det är snart exakt 4 år sen… ”Jag har ingen rösträtt, men jag står upp för vad jag tycker och kan fortfarande göra en påverkan! Vi ska inte tro att det bara är ett val vart fjärde år som ger oss chansen att förändra, det är vad vi gör i vardagen som spelar roll.”

Så… jag är tacksam att jag får möjlighet att dela med mig av mitt liv till er och att ni lyssnar på mig, Ekerös ungdomar, vi ses snart!

c05b8570bcba11e38e0212d7efde5aee_8

—————-

Inspiration lecture today on Ekerö Youth Fair ! The endorfins are already running, I am grateful for all these wonderful opportunities life gives me to meet both young and adults together and make an impact , change and affect in our own lives , others and in the society.

I will share a very personal story about a little insecure girl who was so influenced by what others thought about her, so she jumped off her great passion in life and how the camera became a new best friend in which she found herself self again . To find the strength in themselves and take conscious decisions to choose their path , either you complain and feel sorry for yourself or you choose to do your best and do what actually makes you feel happy.

I will also talk about a very important subject, election year. Mentioning the demonstration which I did as a 17 year old , wow can you believe it ‘s almost exactly four years ago … ”I have no right to vote , but I stand up for what I think and can still make an impact , we should not think that it is only a choice every four years, which gives us the power to change, it ‘s what we do in everyday life that matters. ”

So … I ‘m grateful that I get to share with you my life to you and that you are listening to me , Ekerös youths , see you soon!