HISTORY IS MADE! Reach For Change Sweden

10294490_10152358088571063_3398574980682201092_n

Wow! Idag va en historisk dag för mig och i min karriär, men framförallt för fotoverksamheten OhSnap! Sweden!!! Idag signade vi med Reach For Change Sweden och jag är så tacksam för detta och för alla er som tror på mig och stöttat mig genom alla år. Idag var som ett kvitto på allt jag gjort, kämpat för och tror på att det faktiskt är något riktigt bra och värdefullt. Jag ansökte första gången till Reach For Change 2011 med en vision om en verksamhet för unga tjejer där man jobbade med aktörskap och viktiga frågor som tex; skönetsideal, normer, media och skönhetsindustrin. Jag kommer från den bakgrunden där jag fotograferat professionellt sedan 14 års ålder. Jag startade mitt företag som 18 åring och har levt på det sedan dess som fotograf. För mig har det handlat om att våga ta möjligheterna och chanserna, att våga lyssna till mig själv och det jag tror på. Det som gör mig lycklig. Varför ska jag gå i en skola, jobba från 9-5 och ingå i hamsterhjulet om det inte är JAG!

Året var 2010 och vi hade ett val i Sverige. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och jag var inte alls särskilt nöjd. Jag var 17 då och kunde inte rösta, men jag kände så starkt för att göra något. Vad som helst för att visa mitt missnöje, men också att jag tror på ett bättre Sverige. För mig har det alltid varit viktigt att se till det positiva och ha fokuset på det istället för att ex; tycka synd om sig själv eller göra sig till något typ av offer. Det är inte lätt, men det är något jag jobbar på än idag och också det som jag grundar i allt jag gör. Jag valde att starta ett event på Facebook där jag uppmuntrade folk att möta mig på Sergels Torg i Stockholm dagen efter för att visa att vi just tror; På ett bättre Sverige. Inom loppet av 12 timmar stod vi 10 000 personer på Sergels Torg och hejade och såg ett enat Sverige. Den dagen ändrade mitt liv då det sociala entreprenörskapet skakade om min värld och jag insåg mer vart mitt hjärta förde mig. Det var just ungdomsfrågor, socialt engagemang, aktörskap och att en person faktiskt kan göra skillnad.

 

Jag försvann från fotografin i nästan ett år och mådde extremt dåligt. Allt jag varit och någonsin trodde jag skulle bli var inte längre en självklarhet. Fotograf var det som alla kände igen mig för och som jag var duktig på… Att inte hålla i en kamera på flera månader skrämde verkligen mig. Men en dag slog det mig. VARFÖR ska jag leva och tro att jag bara ska göra EN sak i mitt liv? Att jag bara kan vara EN sak. Vad skulle hända om jag kombinerade fotografi och min drivkraft för sociala frågor… Så föddes OhSnap! Sweden.

OhSnapSwedenlogg

”OhSnap! Sweden erbjuder tjejer mellan 7-21 år en fysisk plats för självkreation. Genom fotoverksamhet, coachning och aktörskap så får tjejerna gratis under 4 månader lära sig att fota, använda vår lokal, utrustning, få utbildning i fotografi, retuschering och ställa ut sina bilder i slutet av projektet. Målet är att denna breda utbildning ska ge tjejerna verktyg till att ta tillbaka makten över deras egna liv och att konkret visa hur tjejerna ser på individens subjektivitet framför en objektifiering. Tjejerna blir ambassadörer för OhSnap! Sweden utan förpliktelser. Efter 4 månader får tjejerna ett fint CV och diplom att de är utbildade hos oss i fotografi och metod i samhällspåverkan.

 

Jag ansökte med OhSnap! Sweden till Reach For Change igen 2013. Jag blev uttagen till top 25 av 700 sökande och blev tillsagd att återkomma med ett TEAM och en första pilot grupp. Sen den dagen i höstas har jag jobbat för just detta och idag står jag med mitt team bestående av min partner Martina Anktowiak som är metodutvecklare och projektledare, Sofia Lindman – ung entreprenör och koordinator samt av två unga tjejer som studerar fotografi på gymnasiet som är våra första ambassadörer och kommer utbilda inom fotografi tillsammans med mig. Första piloten dras igång nu under JUNI 2014 med en grupp av 15 tjejer i Stockholm.

 

Och idag satt vi på huvudkontoret för att skriva på ett avtal med Reach For Change där vi nu ingår i deras LAB projekt i ett år framöver där vi får mentorskap, marknadsföring, expertishjälp och det här är just den möjligheten som sociala entreprenörer drömmer om! I allt jag gjort dem senaste månaderna är bara för att det ska leda oss till dem, och nu står vi här redo än någonsin för att LEVERERA och FÖRÄNDRA!

1456098_10152071069126063_1208059230_nHär stod jag i höstas efter att årets Change Leaders blev utvalda, jag var där för att supporta och heja på! Jag tog denna bild för att vinka av hejdå, vi ses snart igen. Nästa år är det vi som ska stå på denna scen! Att våga drömma och medvetet jobba utifrån den visionen visar ytterligare hur mäktigt det är med att ha klara mål och tillåta sig själv att drömma och framförallt,  VÅGA!

TACKSAM.

 

______________________________

Wow! Today is a historic day for me and my career , but especially for my photo business OhSnap! Sweden ! Today we signed with Reach For Change Sweden and I am so grateful for this and for all you who believe in me and supported me through the years. Today was like a receipt for everything I’ve done , fought for and believed in. I applied the first time to Reach For Change in 2011 with a vision of an organization for young girls where they worked with important issues such ; beauty ideal, norms , media and within the beauty industry . I come from that background where I photographed professionally since age 14. I started my business as a 18 year old and have made a living from it ever since as a photographer. For me it was all about taking opportunities and chances , to dare to listen to myself and what I believe in and do what makes me happy.Why should I attend a school , work from 9-5 and included in the hamster wheel if it is not ME!? I refused to.

The year was 2010 and we had an election in Sweden . The Swdishdemocrats entered the parliament and I was not particularly happy . I was 17 then and could not vote , but I felt so strongly about doing something. Anything to show my displeasure , but also because I believe in a better Sweden . For me it has always been important to make sure the positive and have the focus on it instead of feeling sorry for myselfor make myself into a kind of victim. I chose to start an event on Facebook where I encouraged people to meet me at Sergels Torg in Stockholm the following day to show that we believe in a better Sweden without a xhenophobian party in the parliament. In 12 hours we were 10, 000 people on Sergelstorg and cheered and saw a united Sweden. That day changed my life when social entrepreneurship rocked my world and I realized more where my heart led me . It was just youth questions, social commitment and that one person can actually make a difference.

I disappeared from the photography for almost a year and was feeling extremely bad. All I have been and ever thought I would become was no longer given. Photographer was what everyone knew me for and that I was good at … Not to hold a camera for several months really scared me . But one day it hit me. WHY do I live and think I should just do ONE thing in my life? That I can only be ONE thing?! What would happen if I combined photography and my drive for social issues … And so OhSnap ! Sweden was born.

” OhSnap! Sweden offers girls between 7-21 years a physical place for self creation. Through photography activity , coaching and activities the girls get free for 4 months to learn to shoot, use our premises , equipment, receive training in photography, retouching and exhibit their pictures at the end of the project. Our goal is that this broad education will give the girls tools to take back power over their own lives and to show concretely how the girls look at the individual’s subjectivity in front of an objectification . The girls become ambassadors for OhSnap! Sweden without obligation. After four months the girls get a nice CV and diplomas that they are trained with us for photography and method in social impact. ”

I applied with OhSnap! Sweden to Reach For Change back in 2013. , I was drafted to the top 25 of the 700 applicants and was told to come back with a TEAM and a first pilot group . Since that day, I’ve worked for just that and today I stand with my team consisting of my partner Martina Anktowiak – method developer and project manager , Sofia Lindman – young entrepreneur and co-ordinator and two young girls who are studying photography in high school who are our first ambassadors and will train in photography with me. First pilot strats now in June 2014 with a group of 15 girls in Stockholm.

And today, we sat in the main office to sign an agreement with Reach For Change where we are now part of their LAB project for one year where we get mentorship, marketingadvices and PR, expert help and this is exactly the opportunity that social entrepreneurs dream about!

I stood here last fall after that 2013 year’s Change Leaders were chosen , I was there to support and to cheer on! I took this picture to wave goodbye and that I´ll see you soon again – remember my face 😉 Dare to dream and consciously work from that vision that you have! This shows further how powerful it is to have clear goals and allow yourself to dream and most importantly, DARE TO DREAM!
1456098_10152071069126063_1208059230_n
THANKFUL.

You may also like

Leave a comment